Dr. Suresh Vegesana
490 Bowen Park Ave
Huntington, IN 46750
(260) 530-3111
Mon
7:00 am to 4:00 pm
Tue
10:00 am to 7:00 pm
Wed - Fri
7:00 am to 4:00 pm